logo

بهترین ها همه در یک جا

مطالب آموزشی

استفاده از View های SQL Server در EF Core

اشتراک گذاری :

برای استفاده از View‌های SQL Server در Net Core به صورت زیر عمل میکنیم .

1- ابتدا  View رو در SQL بسازید .

2- ساخت یک کلاس که فیلدهای مورد نظر از View رو درونش داشته باشه.

  public class ViewOperator
  {
    public string Operator { get; set; }
  }
3- در فایل DbContext
  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      base.OnModelCreating(modelBuilder);

      modelBuilder.Entity(e => e.ToView("ViewOperator").HasNoKey());

    }
4- در سرویسی که میخواهیم View رو فراخوانی کنیم
public Task<List<ViewOperator>> GetOperators()
    {
      return _context.Set<ViewOperator>().ToListAsync();
    }

5- تمام. هر جا نیاز هست از این متد استفاده میشه .

برنامه نویسی آموزش SQL Server
avatar

برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات